Giới thiệu Trung tâm Hỗ trợ Phát triển thanh niên nông thôn

Cập nhật: 11/07/2017
Lượt xem: 103400
  Trung tâm Hỗ trợ Phát triển thanh niên nông thôn là đơn vị sự nghiệp có thu trực thuộc Trung ương Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh do Ban Bí thư Trung ương Đoàn quyết định thành lập.
 
I. Chức năng.
   1. Tham mưu với Ban Bí thư Trung ương Đoàn xây dựng kế hoạch phối hợp với các cơ quan có liên quan để triển khai thực hiện các dự án, chương trình phối hợp liên quan đến việc xây dựng các mô hình phát triển kinh tế - xã hội đối với thanh niên nông thôn; tư vấn hướng nghiệp, tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật nông nghiệp tiên tiến và bồi dưỡng nghiệp vụ về tổ chức, quản lý sản xuất, kinh doanh với thanh niên nông thôn.
   2. Xây dựng mô hình và tổng kết thực tiễn để tham mưu với Ban Bí thư Trung ương Đoàn nhân rộng các mô hình có tính điển hình.
 
II. Nhiệm vụ.
     1 - Phối hợp với các ban, đơn vị có liên quan tham mưu cho Ban Bí thư Trung ương Đoàn nghiên cứu, đánh giá, tổng kết các mô hình thanh niên nông thôn tham gia phát triển kinh tế - xã hội.
     2 - Tổ chức thực hiện các kế hoạch  công tác, các chương trình, dự án được Ban Bí thư Trung ương Đoàn phê duyệt hoặc được giao nhiệm vụ.
     3. Tổ chức tư vấn hướng nghiệp, tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật nông nghiệp tiên tiến và bồi dưỡng nghiệp vụ về tổ chức, quản lý sản xuất, kinh doanh cho thanh niên nông thôn góp phần giải quyết việc làm cho thanh niên nông thôn, đặc biệt các xã nghèo, vùng sâu, vùng xa.
     4. Tham gia thực hiện các chương trình, dự án của Nhà nước giao cho Trung ương Đoàn liên quan đến chức năng, nhiệm vụ được giao, các chương trình dự án do các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước hỗ trợ hoặc tham gia liên kết với các cơ quan, tổ chức kinh tế, hợp tác quốc tế nhằm hỗ trợ thanh niên nông thôn lập nghiệp, tham gia phát triển kinh tế, xã hội
     5. Thí điểm xây dựng mô hình tổ chức sản xuất, quản lý kinh tế và cung ứng dịch vụ khoa học kỹ thuật nông nghiệp cho thanh niên nông thôn; hỗ trợ thanh niên nông thôn xây dựng phát triển các chương trình dự án kinh tế.

III. Định hướng hoạt động của Trung tâm giai đoạn 2015 – 2020 và tầm nhìn 2030.
     1. Đẩy mạnh hoạt động phối hợp với Ngân hàng chính sách xã hội. Đưa dư nợ của Chương trình lên 25.000 tỷ đồng vào năm 2020.
     2. Duy trì và mở rộng các hoạt động phối hợp với các bộ, ngành để tham gia thực hiện các chương trình mục tiêu Quốc gia Giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới trong giai đoạn 2015-2020.
     3. Xây dựng Đề án thành lập Chương trình tín dụng hỗ trợ thanh niên lập nghiệp.
     4. Mở rộng phối hợp với các bộ, ban, ngành, doanh nghiệp hỗ trợ thanh niên trong các lĩnh vực trọng tâm:
         - Phối hợp với các tổ chức tín dụng xây dựng cơ chế hỗ trợ về vốn vay cho thanh niên khởi nghiệp.
         - Phối hợp với các tổ chức, doanh nghiệp hỗ trợ thanh niên nâng cao năng lực khởi sự kinh doanh, tham gia thị trường lao động quốc tế…
     5. Thực hiện đề án Tư vấn du học và xuất khẩu lao động cho thanh niên.
 
                                     Chúng tôi đoàn kết, năng động, sáng tạo đồng hành cùng các bạn!
 
Tên cơ quan: Trung tâm Hỗ trợ phát triển thanh niên nông thôn.
Tên giao dịch quốc tế: Supporting & development center for rural youth (viết tắt S.D.C).
Người đại diện: Nguyễn Quốc Văn.
Chức vụ: Giám đốc.
Địa chỉ: 64 Bà Triệu - Hoàn Kiếm - Hà Nội.
Điện thoại: 02468229318 Fax: 02468229318.
Email: Hotrothanhnien@gmail.com.
Mã số thuế:  0103051951.
Bài bài viết khác
Giới thiệu
Lựa chọn liên kết
Đối tác
  • Đối tác 32
Nhận bản tin từ chúng tôi
Thống kê truy cập: Đang online: 19 - Tổng truy cập: 12.890.753