(Chinhphu.vn) - To&#x
E0;n văn Nghị định 37/2023/NĐ-CP ng&#x
ED;nh phủ về th&#x
E0;nh lập, tổ chức v&#x
E0; hoạt động của Quỹ Hỗ trợ n&#x
F4;ng d&#x
E2;n.


NGHỊ ĐỊNHVỀ THÀNH LẬP, TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA QUỸ HỖ TRỢ NÔNG DÂN

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng người sử dụng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh:

Nghị định này cách thức về thành lập, tổ chức triển khai và hoạt động vui chơi của Quỹ cung cấp nông dân nằm trong Hội dân cày Việt Nam.

Bạn đang xem: Quỹ hỗ trợ nông dân là gì

2. Đối tượng áp dụng:

a) Quỹ hỗ trợ nông dân trung ương trực thuộc tw Hội nông dân Việt Nam; Quỹ hỗ trợ nông dân cấp cho tỉnh trực ở trong Hội Nông dân cung cấp tỉnh; Quỹ hỗ trợ nông dân cung cấp huyện trực trực thuộc Hội Nông dân cấp huyện (sau trên đây gọi bình thường là Quỹ cung cấp nông dân);

b) quý khách hàng vay vốn của Quỹ cung cấp nông dân theo giải pháp tại Nghị định này;

c) Hội nông dân Việt Nam;

d) những tổ chức, cá nhân có liên quan trong quy trình thực hiện tại Nghị định này.

Điều 2. Lý giải từ ngữ

Trong Nghị định này, các từ ngữ sau đây được hiểu như sau:

1. Người tiêu dùng vay vốn là hội viên Hội Nông dân nước ta có phương án sản xuất sale trong lĩnh vực nông nghiệp được Quỹ hỗ trợ nông dân giải ngân cho vay vốn.

2. Người quản lí lý là quản trị Hội đồng cai quản lý, member Hội đồng cai quản khác, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc, phó giám đốc và kế toán trưởng của Quỹ cung ứng nông dân.

Điều 3. Địa vị pháp lý, tư phương pháp pháp nhân và nhiệm vụ với chi phí nhà nước của Quỹ cung ứng nông dân

1. Quỹ hỗ trợ nông dân là Quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách, trực thuộc cơ sở Hội Nông dân những cấp; vận động không vì phương châm lợi nhuận, bảo toàn và trở nên tân tiến vốn; triển khai chức năng, nhiệm vụ theo hiện tượng tại Nghị định này.

2. Quỹ cung ứng nông dân gồm tư giải pháp pháp nhân, bao gồm vốn điều lệ, bao gồm con dấu, được mở thông tin tài khoản tại Kho bạc Nhà nước, Ngân hàng cơ chế xã hội và những ngân sản phẩm thương mại chuyển động hợp pháp tại vn theo khí cụ của pháp luật.

3. Quỹ hỗ trợ nông dân tiến hành nghĩa vụ với ngân sách chi tiêu nhà nước theo phép tắc của lao lý về thuế và các quy định luật pháp khác có liên quan.

Điều 4. Nguyên tắc, mục tiêu, phạm vi vận động và chức năng, trọng trách của Quỹ hỗ trợ nông dân

1. Nguyên tắc buổi giao lưu của Quỹ cung ứng nông dân:

a) Tự chủ về tài chính, ko vì kim chỉ nam lợi nhuận, công khai, minh bạch, bảo toàn và trở nên tân tiến vốn;

b) chịu trách nhiệm hữu hạn vào phạm vi nguồn vốn chủ cài của Quỹ cung ứng nông dân;

c) tiến hành đúng chức năng, nhiệm vụ được giao theo hiện tượng của pháp luật.

2. Mục tiêu hoạt động của Quỹ cung ứng nông dân:

a) cung cấp hội viên Hội Nông dân vn xây dựng, nhân rộng quy mô sản xuất, sale có hiệu quả, góp phần tăng thu nhập, nâng cấp đời sống và làm việc cho nông dân;

b) tạo ra nguồn lực, điều kiện, hình thức để đoàn kết, tập đúng theo nông dân vào tổ chức hội, góp thêm phần xây dựng hội và trào lưu nông dân.

3. Phạm vi hoạt động của Quỹ hỗ trợ nông dân:

a) Quỹ hỗ trợ nông dân Trung ương tiến hành các chức năng, trọng trách được giao theo nguyên lý tại Nghị định này bên trên phạm vi toàn quốc;

b) Quỹ cung ứng nông dân cấp cho tỉnh/huyện tiến hành các chức năng, nhiệm vụ được giao theo chính sách tại Nghị định này trên phạm vi địa phận tỉnh/huyện khu vực thành lập.

4. Chức năng, trách nhiệm của Quỹ cung ứng nông dân:

a) đón nhận và cai quản nguồn vốn điều lệ được cung cấp từ túi tiền nhà nước theo hình thức tại Nghị định này và luật pháp liên quan;

b) Vận động những nguồn ủng hộ, tài trợ, viện trợ không hoàn lại cho hoạt động vui chơi của Quỹ cung cấp nông dân;

c) cho vay vốn vốn đối với hội viên Hội Nông dân vn để xây dừng và nhân rộng các quy mô sản xuất, khiếp doanh;

d) dấn ủy thác mang đến vay của những tổ chức, cá nhân trong và bên cạnh nước theo quy định của pháp luật;

đ) Ủy thác mang lại Quỹ cung cấp nông dân cấp cho dưới triển khai nhiệm vụ cho vay vốn theo chế độ tại Nghị định này và pháp luật có liên quan;

e) tiến hành các trách nhiệm khác được cấp có thẩm quyền giao theo hiện tượng của pháp luật.

Điều 5. Trách nhiệm và quyền hạn của Quỹ cung ứng nông dân

1. Trách nhiệm của Quỹ cung ứng nông dân:

a) vâng lệnh quy định tại Nghị định này và những quy định của điều khoản có tương quan đến hoạt động vui chơi của Quỹ hỗ trợ nông dân;

b) tiến hành các nguyên tắc về lập, chấp hành, quyết toán, kiểm toán ngân sách chi tiêu nhà nước đối với phần vốn ngân sách nhà nước trên Quỹ cung ứng nông dân;

c) chịu sự thanh tra, kiểm tra, kiểm toán của các cơ quan thống trị nhà nước tất cả thẩm quyền; cung ứng số liệu, ra mắt công khai về thực trạng tài chính theo hiện tượng tại Nghị định này và điều khoản có liên quan.

2. Quyền hạn của Quỹ hỗ trợ nông dân:

a) tổ chức hoạt động phù hợp với mục tiêu, phạm vi hoạt động vui chơi của Quỹ hỗ trợ nông dân;

b) Được lựa chọn những phương án vay mượn vốn đáp ứng một cách đầy đủ điều kiện để cho vay theo phương tiện tại Nghị định này;

c) Được tuyển chọn, tía trí, huấn luyện và áp dụng lao đụng theo công cụ tại Điều lệ tổ chức và buổi giao lưu của Quỹ cung ứng nông dân và những quy định của điều khoản có liên quan;

d) Được phủ nhận yêu cầu tin báo hoặc sử dụng nguồn lực của Quỹ hỗ trợ nông dân nếu yêu cầu đó trái với pháp luật của pháp luật và trái với Điều lệ tổ chức triển khai và hoạt động vui chơi của Quỹ cung cấp nông dân;

đ) Được liên hệ, phối phù hợp với các cơ sở chức năng, những đơn vị, cá nhân có liên quan để vận động nguồn vốn hợp pháp tài trợ cho buổi giao lưu của Quỹ cung ứng nông dân.

Chương II

KIỆN TOÀN TỔ CHỨC BỘ MÁY, HOẠT ĐỘNG CỦA QUỸ HỖ TRỢ NÔNG DÂN ĐÃ THÀNH LẬP VÀ THÀNH LẬP MỚI QUỸ HỖ TRỢ NÔNG DÂN

Mục 1. KIỆN TOÀN TỔ CHỨC BỘ MÁY, HOẠT ĐỘNG CỦA QUỸ HỖ TRỢ NÔNG DÂN ĐÃ THÀNH LẬPĐiều 6. Khiếu nại toàn tổ chức triển khai bộ máy, hoạt động vui chơi của Quỹ hỗ trợ nông dân đã thành lập và hoạt động trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành

1. Các Quỹ cung ứng nông dân vẫn thành lập, chuyển động trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành phải triển khai quy trình kiện toàn tổ chức, chuyển động và trình cấp bao gồm thẩm quyền phát hành Quyết định phê chăm chú Đề án kiện toàn tổ chức và hoạt động vui chơi của Quỹ cung cấp nông dân theo nguyên lý tại khoản 2 Điều này.

Trường phù hợp cấp có thẩm quyền phê chú tâm Đề án khiếu nại toàn tổ chức triển khai và buổi giao lưu của Quỹ cung ứng nông dân review Quỹ cung ứng nông dân chuyển động không công dụng và/hoặc thuộc những trường hợp theo luật tại Điều 39, Điều 40 Nghị định này thì triển khai giải thể, chia tách bóc hoặc sáp nhập Quỹ cung cấp nông dân theo hình thức tại Nghị định này và lao lý có liên quan.

2. Quy trình và thẩm quyền ra quyết định kiện toàn tổ chức, hoạt động của Quỹ cung ứng nông dân:

a) Đối cùng với Quỹ cung ứng nông dân Trung ương: Ban thường vụ tw Hội Nông dân việt nam xây dựng Đề án khiếu nại toàn tổ chức triển khai và hoạt động của Quỹ cung cấp nông dân tw theo phương pháp tại khoản 3 Điều này, trình Thủ tướng chính phủ nước nhà xem xét phát hành quyết định phê ưng chuẩn Đề án sau thời điểm lấy chủ ý của bộ Tài chính, cỗ Kế hoạch với Đầu tứ và cỗ Nội vụ;

b) Đối với Quỹ cung ứng nông dân cấp cho tỉnh: Ban hay vụ Hội nông dân cung cấp tỉnh thành lập Đề án kiện toàn tổ chức và hoạt động vui chơi của Quỹ cung cấp nông dân cấp cho tỉnh theo phương pháp tại khoản 3 Điều này, trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nhằm trình Hội đồng nhân dân cung cấp tỉnh thông qua. Sau khi Đề án được Hội đồng nhân dân cấp tỉnh thông qua, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành quyết định phê thông qua Đề án;

c) Đối cùng với Quỹ hỗ trợ nông dân cung cấp huyện: Ban hay vụ Hội nông dân cung cấp huyện chế tạo Đề án kiện toàn tổ chức và hoạt động vui chơi của Quỹ hỗ trợ nông dân cấp huyện theo giải pháp tại khoản 3 Điều này, trình Ủy ban nhân dân cấp huyện nhằm trình Hội đồng nhân dân cấp cho huyện thông qua. Sau thời điểm Đề án được Hội đồng dân chúng huyện thông qua, Ủy ban nhân dân cung cấp huyện phát hành quyết định phê chuẩn y Đề án. Đối với các đơn vị hành bao gồm cấp thị trấn không tổ chức triển khai Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cung cấp huyện ra quyết định phê phê duyệt Đề án.

3. Nội dung cơ phiên bản của Đề án kiện toàn tổ chức triển khai và hoạt động của Quỹ cung cấp nông dân:

a) Quyết định thành lập và hoạt động Quỹ cung cấp nông dân;

b) Đánh giá kết quả hoạt động, kết quả sử dụng vốn chi phí nhà nước, kết quả kinh tế - làng hội của Quỹ cung cấp nông dân kể từ lúc thành lập cho khi thi công Đề án theo mức sử dụng tại Nghị định này;

c) Mục tiêu, sự cần thiết và tính khả thi của việc liên tiếp triển khai vận động Quỹ cung ứng nông dân; nhu cầu hỗ trợ nông dân trên địa phương; quy mô, phạm vi, nội dung chuyển động và ảnh hưởng của bài toán kiện toàn tổ chức bộ máy, hoạt động vui chơi của Quỹ cung ứng nông dân tới việc phát triển tài chính - làng mạc hội trên địa phương;

d) cách thực hiện về mối cung cấp vốn buổi giao lưu của Quỹ cung ứng nông dân trong 05 năm tiếp theo sau gồm: mức vốn điều lệ do giá cả nhà nước cấp, kĩ năng vận cồn vốn không tính ngân sách;

đ) phương án chia tách hoặc sáp nhập Quỹ cung cấp nông dân cung cấp huyện đã thành lập và đang chuyển động đến trước thời gian Nghị định này có hiệu lực vào Quỹ hỗ trợ nông dân cấp cho tỉnh theo công cụ tại Điều 39 Nghị định này (nếu có);

e) Phương án sử dụng lao hễ của Quỹ cung cấp nông dân vào trường hợp chia tách, sáp nhập Quỹ hỗ trợ nông dân (nếu có) bảo đảm an toàn quyền lợi, trách nhiệm của người lao hễ theo qui định của pháp luật;

g) Dự thảo Điều lệ tổ chức và buổi giao lưu của Quỹ cung ứng nông dân theo khí cụ tại Điều 8 Nghị định này;

h) Thuyết minh rõ ràng về cơ cấu tổ chức, cỗ máy hoạt rượu cồn của Quỹ cung ứng nông dân;

i) list dự kiến những nhân sự gồm: công ty tịch, member Hội đồng cai quản lý; Ban Kiểm soát; giám đốc và các nhân sự chủ đạo khác của Quỹ hỗ trợ nông dân, thỏa mãn nhu cầu theo các tiêu chuẩn, đk theo chế độ tại Nghị định này;

k) Dự kiến phương án hoạt động, quản lý, tài chính của Quỹ cung ứng nông dân trong tầm 05 năm tiếp theo kể từ thời điểm xây dừng Đề án khiếu nại toàn tổ chức triển khai và hoạt động của Quỹ hỗ trợ nông dân.

Mục 2. THÀNH LẬP MỚI QUỸ HỖ TRỢ NÔNG DÂN

Điều 7. Điều kiện thành lập mới Quỹ cung ứng nông dân

1. Điều kiện thành lập và hoạt động mới Quỹ cung ứng nông dân tại các địa phương chưa thành lập và hoạt động Quỹ cung cấp nông dân trước thời điểm ngày Nghị định này còn có hiệu lực thực hiện gồm:

a) mong muốn thành lập Quỹ cung cấp nông dân;

b) gồm khả năng bố trí ngân sách địa phương để cấp cho vốn điều lệ đến Quỹ cung cấp nông dân;

c) bao gồm khả năng bố trí nhân sự đáp ứng một cách đầy đủ tiêu chuẩn, điều kiện quy định trên Điều 10, Điều 11, Điều 12 Nghị định này;

2. Tiến trình và thẩm quyền quyết định ra đời mới Quỹ hỗ trợ nông dân thực hiện như các bước kiện toàn tổ chức và hoạt động của Quỹ cung cấp nông dân đã thành lập và hoạt động quy định trên khoản 2 Điều 6 Nghị định này.

3. Nội dung cơ phiên bản của Đề án thành lập mới của Quỹ cung cấp nông dân:

a) Mục tiêu, sự quan trọng và tính khả thi của việc ra đời Quỹ cung ứng nông dân, nhu cầu hỗ trợ nông dân tại địa phương; quy mô, phạm vi, nội dung vận động và ảnh hưởng tác động của việc ra đời Quỹ cung cấp nông dân đến phát triển tài chính - xóm hội tại địa phương;

b) Phương án hoạt động vui chơi của Quỹ hỗ trợ nông dân minh chứng Quỹ hỗ trợ nông dân có tác dụng tài chính độc lập; có nguồn thu, trách nhiệm chi ko trùng với nguồn thu, nhiệm vụ chi của chi tiêu nhà nước;

c) những nội dung hình thức tại điểm d, điểm g, điểm h, điểm i, điểm k khoản 3 Điều 6 Nghị định này.

Điều 8. Điều lệ tổ chức triển khai và hoạt động vui chơi của Quỹ cung cấp nông dân

1. Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ hỗ trợ nông dân bao gồm các nội dung cơ phiên bản sau:

a) tên thường gọi và địa điểm đặt trụ sở chính;

b) Địa vị pháp lý, tư cách pháp nhân, người đại diện pháp luật;

c) hình thức và phạm vi hoạt động;

d) Vốn điều lệ;

đ) cơ cấu tổ chức tổ chức và quản lý;

e) Chức năng, nhiệm vụ;

g) Chức năng, nhiệm vụ, nghĩa vụ và quyền lợi của Hội đồng quản ngại lý, Ban quản lý và điều hành và Ban Kiểm soát;

h) Tiêu chuẩn, điều kiện, quy hoạch, vấp ngã nhiệm các chức danh người quản lý;

i) việc tuyển dụng lao động, quy hướng và vấp ngã nhiệm các chức danh chỉ đạo khác;

k) chính sách kế toán, tài thiết yếu và kiểm toán;

l) quá trình sửa đổi, bổ sung cập nhật Điều lệ tổ chức và hoạt động;

m) mối quan hệ và trách nhiệm giữa Quỹ hỗ trợ nông dân với các cơ quan thống trị nhà nước và các quý khách vay vốn của Quỹ cung cấp nông dân;

n) xử lý tranh chấp, phân chia tách, sáp nhập với giải thể;

o) các nội dung không giống theo yêu cầu quản lý.

2. Hội đồng quản lý Quỹ cung cấp nông dân tạo ra dự thảo Điều lệ tổ chức và buổi giao lưu của Quỹ cung ứng nông dân trình Ban thường vụ Hội dân cày cùng cấp phê chăm sóc trên các đại lý Điều lệ mẫu mã theo chế độ tại khoản 3 Điều này.

3. Ban thường vụ trung ương Hội nông dân Việt Nam ban hành Điều lệ tổ chức triển khai và hoạt động mẫu vận dụng cho toàn cục hệ thống Quỹ hỗ trợ nông dân.

Chương III

CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA QUỸ HỖ TRỢ NÔNG DÂN

Điều 9. Tổ chức cơ cấu tổ chức của Quỹ cung cấp nông dân

1. Cơ cấu tổ chức tổ chức của Quỹ cung cấp nông dân bao gồm có:

a) Hội đồng quản ngại lý;

b) Ban Kiểm soát;

c) Ban quản lý điều hành gồm: Giám đốc, những Phó Giám đốc, kế toán trưởng và máy bộ giúp việc.

2. Thẩm quyền ra quyết định việc quy hoạch, té nhiệm, chỉ định lại, trường đoản cú chức, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật đối với người quản lý Quỹ hỗ trợ nông dân theo lao lý tại Điều 10, Điều 11, Điều 12 Nghị định này, Điều lệ tổ chức và buổi giao lưu của Quỹ hỗ trợ nông dân và các văn bản hướng dẫn của Hội Nông dân nước ta (nếu có).

Điều 10. Hội đồng quản lý của Quỹ cung ứng nông dân

1. Hội đồng quản lý Quỹ cung ứng nông dân tw có về tối đa 05 thành viên là cán cỗ của Hội dân cày Trung ương chuyển động kiêm nhiệm, gồm:

a) quản trị Hội đồng làm chủ Quỹ cung cấp nông dân trung ương là Phó quản trị Trung ương Hội dân cày Việt Nam;

b) một thành viên Hội đồng quản lý là chủ tịch Quỹ cung cấp nông dân Trung ương;

c) những thành viên sót lại của Hội đồng quản lý do Ban thường vụ trung ương Hội nông dân bửa nhiệm.

2. Hội đồng quản lý Quỹ hỗ trợ nông dân cấp tỉnh có tối nhiều 05 member là cán bộ của Hội nông dân cấp cho tỉnh vận động kiêm nhiệm, gồm:

a) chủ tịch Hội đồng làm chủ Quỹ cung cấp nông dân cung cấp tỉnh là Phó chủ tịch Hội nông dân cung cấp tỉnh;

b) một thành viên Hội đồng làm chủ là giám đốc Quỹ cung cấp nông dân cung cấp tỉnh;

c) các thành viên còn lại của Hội đồng cai quản do Ban hay vụ Hội nông dân cấp cho tỉnh xẻ nhiệm; trường hợp cần thiết Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có thể cử 01 đại diện của Sở, ngành trên địa phương gia nhập vào Hội đồng quản lý Quỹ cung ứng nông dân cấp tỉnh.

3. Hội đồng thống trị Quỹ cung ứng nông dân cấp cho huyện tất cả tối đa 03 member là cán cỗ của Hội nông dân cấp huyện vận động kiêm nhiệm, gồm:

a) chủ tịch Hội đồng cai quản Quỹ cung ứng nông dân cung cấp huyện là Phó chủ tịch Hội nông dân cấp huyện;

b) mtv Hội đồng thống trị là người đứng đầu Quỹ cung cấp nông dân cấp huyện;

c) các thành viên còn sót lại của Hội đồng thống trị do Ban thường xuyên vụ Hội nông dân cấp huyện bửa nhiệm, vận động kiêm nhiệm; trường hợp cần thiết Ủy ban nhân dân cấp cho huyện rất có thể cử 01 đại diện thay mặt của phòng, ban trên địa phương thâm nhập vào Hội đồng thống trị Quỹ cung cấp nông dân cấp cho huyện.

4. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng cai quản Quỹ hỗ trợ nông dân không thật 05 năm và rất có thể được chỉ định lại nhưng không thực sự 02 nhiệm kỳ.

5. Ban thường vụ Hội nông dân những cấp quyết định việc quy hoạch, xẻ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật so với thành viên Hội đồng thống trị Quỹ cung cấp nông dân cùng cấp là cán bộ của Hội nông dân những cấp. Quản trị Ủy ban nhân dân cấp tỉnh/huyện đưa ra quyết định việc bửa nhiệm, bổ nhiệm lại, trường đoản cú chức, miễn nhiệm, điều động, khen thưởng, kỷ luật so với thành viên Hội đồng thống trị Quỹ hỗ trợ nông dân là thay mặt đại diện sở, ngành/phòng, ban trên địa phương.

6. Tiêu chuẩn, đk được ngã nhiệm, bổ nhiệm lại chủ tịch Hội đồng làm chủ Quỹ cung ứng nông dân:

a) Là công dân Việt Nam, thường trú tại Việt Nam, có khá đầy đủ năng lực hành động dân sự;

b) Có trình độ đại học tập trở lên, có tay nghề ít nhất 05 năm (đối với Quỹ cung cấp nông dân Trung ương), 03 năm (đối cùng với Quỹ hỗ trợ nông dân cấp cho tỉnh/huyện) giữ phục vụ lãnh đạo, cai quản về một trong số lĩnh vực: tởm tế; tài chính; ngân hàng; nông nghiệp trồng trọt và cách tân và phát triển nông thôn; quản trị tởm doanh; luật; kế toán; kiểm toán;

c) không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, thân phụ nuôi, chị em đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, nhỏ nuôi, anh chị em em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của người quản lý Quỹ cung ứng nông dân;

d) các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo yêu thương cầu thống trị của Hội nông dân các cấp và pháp luật tại Điều lệ tổ chức triển khai và hoạt động vui chơi của Quỹ hỗ trợ nông dân.

7. Thành viên khác của Hội đồng quản lý Quỹ hỗ trợ nông dân buộc phải có trình độ đại học trở lên, có kinh nghiệm cai quản một vào các lĩnh vực kinh tế, tài chính, ngân hàng, quản ngại trị kinh doanh, luật, kế toán, kiểm toán. Tiêu chuẩn, điều kiện rõ ràng đối với member Hội đồng thống trị Quỹ cung ứng nông dân được lý lẽ tại Điều lệ tổ chức triển khai và hoạt động của Quỹ hỗ trợ nông dân.

8. Chế độ làm việc của Hội đồng cai quản được quy định ví dụ tại Điều lệ tổ chức và hoạt động vui chơi của Quỹ cung cấp nông dân bảo đảm an toàn một số nội dung sau:

a) các cuộc họp của Hội đồng thống trị Quỹ cung ứng nông dân chỉ có hiệu lực hiện hành khi có tối thiểu 2/3 số member tham dự. Trường hợp không tổ chức triển khai họp, việc lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản lý được triển khai bằng văn bản;

b) Các kết luận của Hội đồng thống trị Quỹ cung cấp nông dân được thể hiện bằng Nghị quyết và ra quyết định của Hội đồng quản ngại lý;

c) Hội đồng quản lý Quỹ hỗ trợ nông dân quyết định các vấn đề theo nguyên tắc đa số bằng biểu quyết, mỗi thành viên Hội đồng làm chủ có 01 phiếu biểu quyết với quyền biểu quyết ngang nhau. Nghị quyết, ra quyết định của Hội đồng làm chủ có hiệu lực hiện hành khi bao gồm trên 1/2 trong tổng số member Hội đồng quản lý Quỹ cung cấp nông dân biểu quyết hoặc lấy chủ kiến bằng văn phiên bản có ý kiến tán thành. Trường đúng theo số phiếu bằng nhau thì quyết định cuối cùng thuộc về phía có chủ ý của chủ tịch Hội đồng làm chủ Quỹ cung cấp nông dân;

d) Hội đồng làm chủ Quỹ cung cấp nông dân được sử dụng con vệt của Hội nông dân cùng cấp.

9. Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng quản lý bao gồm:

a) Tiếp nhận, làm chủ và áp dụng vốn của Quỹ cung ứng nông dân theo như đúng quy định của quy định và Điều lệ tổ chức và buổi giao lưu của Quỹ cung cấp nông dân; chịu trách nhiệm trước Ban thường xuyên vụ Hội nông dân cùng cấp cho về triển khai nhiệm vụ, quyền hạn được giao;

b) xây đắp kế hoạch hoạt động, kế hoạch tài chủ yếu hàng năm, trung hạn cùng dài hạn của Quỹ cung cấp nông dân, trình Ban thường vụ Hội dân cày cùng cung cấp phê duyệt;

c) ban hành hoặc sửa thay đổi quy chế chuyển động nghiệp vụ và những quy chế nội bộ khác theo luật tại Điều lệ tổ chức triển khai và hoạt động vui chơi của Quỹ hỗ trợ nông dân;

d) Giám sát, chất vấn ban quản lý và điều hành của Quỹ hỗ trợ nông dân trong việc chấp hành các chính sách pháp biện pháp và việc thực hiện các đưa ra quyết định của Hội đồng quản lý;

đ) đưa ra quyết định mức lãi suất cho vay của Quỹ hỗ trợ nông dân vào từng thời kỳ theo luật tại Điều 16 Nghị định này;

e) Phê duyệt đến vay, ra quyết định phương án đi lại vốn cùng xử lý khủng hoảng thuộc thẩm quyền;

g) Thông qua report tài chính, bày bán chênh lệch thu chi, trích lập các quỹ hằng năm của Quỹ cung cấp nông dân sau khi có chủ ý thẩm định của Ban kiểm soát và điều hành để trình Ban thường xuyên vụ Hội nông dân cùng cung cấp phê duyệt;

h) Trình Ban thường xuyên vụ Hội dân cày cùng cung cấp quyết định ban hành sửa đổi, bổ sung cập nhật Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ hỗ trợ nông dân;

i) Trình Ban thường xuyên vụ Hội nông dân cùng cấp cho phê cẩn thận phương án sắp xếp nhân sự nhằm thành lập máy bộ hoạt hễ của Quỹ cung cấp nông dân;

k) ban hành hoặc sửa đổi quy chế hoạt động, cắt cử nhiệm vụ so với các thành viên của Hội đồng thống trị Quỹ cung ứng nông dân;

l) các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo phương tiện tại Điều lệ tổ chức triển khai và buổi giao lưu của Quỹ cung ứng nông dân.

10. Nhiệm vụ, quyền lợi và nghĩa vụ của chủ tịch Hội đồng cai quản lý:

a) Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, nghĩa vụ và quyền lợi của Hội đồng thống trị Quỹ hỗ trợ nông dân; cắt cử nhiệm vụ cho những thành viên để tiến hành nhiệm vụ, quyền lợi của Hội đồng quản lý Quỹ cung cấp nông dân theo quy chế buổi giao lưu của Hội đồng cai quản Quỹ hỗ trợ nông dân; phụ trách trước Ban hay vụ Hội nông dân cùng cấp, Hội đồng thống trị Quỹ cung cấp nông dân về triển khai nhiệm vụ, quyền lợi và nghĩa vụ được giao;

b) chỉ huy chuẩn bị chương trình, kế hoạch buổi giao lưu của Hội đồng làm chủ Quỹ cung cấp nông dân; chương trình, câu chữ và tài liệu họp Hội đồng cai quản Quỹ hỗ trợ nông dân; bài toán lấy ý kiến các thành viên Hội đồng thống trị về nội dung liên quan đến hoạt động vui chơi của Quỹ cung ứng nông dân;

c) tập trung và công ty trì các cuộc họp Hội đồng làm chủ Quỹ cung cấp nông dân;

d) chỉ đạo giám sát việc tiến hành các đưa ra quyết định của Hội đồng làm chủ Quỹ cung cấp nông dân và hoạt động vui chơi của Quỹ cung ứng nông dân;

đ) Ký, ban hành các văn bản thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản lý Quỹ hỗ trợ nông dân, chủ tịch Hội đồng làm chủ Quỹ cung ứng nông dân.

Điều 11. Ban kiểm soát Quỹ cung ứng nông dân

1. Member Ban kiểm soát điều hành Quỹ cung ứng nông dân là cán bộ Hội nông dân các cấp, vị Ban thường vụ Hội nông dân cùng cấp ngã nhiệm, chuyển động theo cơ chế kiêm nhiệm, góp Ban thường vụ Hội nông dân thuộc cấp kiểm soát và điều hành việc tổ chức, thống trị điều hành Quỹ cung cấp nông dân.

2. Số lượng thành viên Ban kiểm soát do Ban thường vụ Hội nông dân thuộc cấp ra quyết định căn cứ vào quy mô, tính chất và thực tế hoạt động của Quỹ cung ứng nông dân nhưng tối đa không quá 03 thành viên, trong đó có 01 member là trưởng ban kiểm soát.

3. Nhiệm kỳ của thành viên Ban kiểm soát điều hành Quỹ hỗ trợ nông dân là 05 năm, có thể được chỉ định lại nhưng tối đa không quá 02 nhiệm kỳ.

4. Tiêu chuẩn, đk được chỉ định thành viên Ban điều hành và kiểm soát Quỹ hỗ trợ nông dân:

a) Là công dân Việt Nam, thường trú tại Việt Nam, có tương đối đầy đủ năng lực hành vi dân sự;

b) Có trình độ chuyên môn đại học tập trở lên, bao gồm kinh nghiệm thao tác ít tuyệt nhất 03 năm về một trong các các lĩnh vực kế toán, kiểm toán, tài chính, ngân hàng, gớm tế, luật;

c) những tiêu chuẩn và đk khác theo yêu thương cầu thống trị của Hội nông dân những cấp phép tắc tại Điều lệ tổ chức triển khai và hoạt động của Quỹ cung cấp nông dân.

5. Ban kiểm soát điều hành có nhiệm vụ và quyền lợi sau đây:

a) Kiểm tra, giám sát và đo lường việc chấp hành các chính sách chế độ, Điều lệ tổ chức, hoạt động và các quy chế hoạt động, nhằm đảm bảo an toàn hiệu quả hoạt động và an ninh tài sản của Quỹ cung cấp nông dân;

b) Kiểm tra, đo lường tính vừa lòng pháp, trung thực, cảnh giác của Hội đồng cai quản lý, người có quyền lực cao Quỹ cung cấp nông dân trong bài toán quản lý, điều hành hoạt động vui chơi của Quỹ cung ứng nông dân;

c) Thẩm định báo cáo hoạt động, báo cáo tài chính, planer tài bao gồm và câu hỏi trích lập các quỹ theo quy định của pháp luật;

d) Lập chiến lược hoạt động; report định kỳ hoặc bỗng nhiên xuất về công tác giám sát, kiểm tra; tiến hành nhiệm vụ khác vị Ban hay vụ Hội dân cày cùng cấp cho giao.

6. Chế độ buổi giao lưu của Ban Kiểm soát; trách nhiệm, quyền hạn, tiêu chuẩn, điều kiện thành viên Ban Kiểm soát; quan hệ giữa Ban kiểm soát Quỹ hỗ trợ nông dân với các tổ chức, cá nhân có liên quan và các nội dung khác tiến hành theo Quy chế buổi giao lưu của Ban điều hành và kiểm soát do Ban thường vụ trung ương Hội dân cày ban hành, áp dụng cho toàn hệ thống Quỹ cung cấp nông dân.

Điều 12. Ban quản lý điều hành Quỹ cung cấp nông dân

1. Giám đốc là người đại diện theo luật pháp của Quỹ cung ứng nông dân, chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản lý, Ban hay vụ Hội nông dân cùng cấp cho và trước quy định về toàn bộ hoạt động của Quỹ cung ứng nông dân.

2. Tiêu chuẩn, điều kiện được vấp ngã nhiệm, bổ nhiệm lại giám đốc Quỹ hỗ trợ nông dân:

a) Là công dân Việt Nam, thường xuyên trú trên Việt Nam, có vừa đủ năng lực hành vi dân sự;

b) Có chuyên môn đại học trở lên về một trong các chuyên ngành: tởm tế, tài chính, ngân hàng, nông nghiệp và cải cách và phát triển nông thôn, quản trị kinh doanh, luật, kế toán, kiểm toán;

c) Có kinh nghiệm công tác tại Quỹ cung cấp nông dân tối thiểu 05 năm đối với Quỹ hỗ trợ nông dân Trung ương/cấp tỉnh với 03 năm đối với Quỹ cung ứng nông dân cấp huyện;

d) các tiêu chuẩn chỉnh và điều kiện khác theo yêu thương cầu cai quản của Hội nông dân cùng cấp luật pháp tại Điều lệ tổ chức triển khai và hoạt động vui chơi của Quỹ cung ứng nông dân.

3. Nhiệm vụ, quyền lợi của chủ tịch Quỹ hỗ trợ nông dân:

a) tổ chức điều hành buổi giao lưu của Quỹ cung cấp nông dân theo lý lẽ tại Nghị định này, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ cung ứng nông dân và những quyết định của Hội đồng quản lý, Ban hay vụ Hội nông dân thuộc cấp;

b) Trình Hội đồng quản lí lý ban hành các quy chế hoạt động nghiệp vụ của Quỹ cung cấp nông dân theo thẩm quyền;

c) Trực tiếp cai quản tài sản, mối cung cấp vốn hoạt động và phụ trách về các quyết định của bản thân trước Ban thường xuyên vụ Hội dân cày cùng cung cấp và Hội đồng cai quản theo lý lẽ của lao lý và Điều lệ tổ chức triển khai và hoạt động vui chơi của Quỹ cung cấp nông dân;

d) Phê duyệt mang đến vay, quyết định phương án đi lại vốn với xử lý rủi ro thuộc thẩm quyền;

đ) đưa ra quyết định tuyển dụng nhân sự dưới vẻ ngoài hợp đồng lao hễ để tiến hành các nhiệm vụ của Quỹ cung ứng nông dân;

e) tiến hành các quyền lợi và trách nhiệm khác theo yêu ước của Hội đồng cai quản và qui định tại Điều lệ tổ chức triển khai và hoạt động vui chơi của Quỹ hỗ trợ nông dân.

4. Phó giám đốc Quỹ hỗ trợ nông dân

a) phó tổng giám đốc có trách nhiệm giúp chủ tịch điều hành hoạt động của Quỹ cung cấp nông dân theo phân công và ủy quyền; chịu trách nhiệm trước Giám đốc, Hội đồng quản lí lý, Ban thường vụ Hội nông dân cùng cung cấp và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công với ủy quyền;

b) Tiêu chuẩn, điều kiện, thẩm quyền té nhiệm, nhiệm kỳ và số lượng của phó giám đốc quy định trên Điều lệ tổ chức và buổi giao lưu của Quỹ cung cấp nông dân.

5. Kế toán tài chính trưởng Quỹ cung ứng nông dân

a) kế toán trưởng có trọng trách tổ chức thực hiện công tác kế toán của Quỹ hỗ trợ nông dân, góp Hội đồng quản lý và Giám đốc đo lường và thống kê tài thiết yếu tại Quỹ hỗ trợ nông dân theo giải pháp của điều khoản về tài chính, kế toán; phụ trách trước Hội đồng cai quản lý, giám đốc về việc triển khai nhiệm vụ, quyền lợi và nghĩa vụ được cắt cử hoặc ủy quyền, tiến hành các công dụng và nhiệm vụ khác được cách thức theo vẻ ngoài Kế toán và các quy định hiện nay hành của quy định có liên quan;

b) kế toán tài chính trưởng Quỹ cung cấp nông dân phải đáp ứng nhu cầu tiêu chuẩn, đk theo lý lẽ tại điều khoản Kế toán, các văn bạn dạng hướng dẫn, văn bạn dạng sửa đổi, vấp ngã sung, sửa chữa thay thế (nếu có). Tiêu chuẩn, điều kiện rõ ràng và thẩm quyền chỉ định Kế toán trưởng điều khoản tại Điều lệ tổ chức và buổi giao lưu của Quỹ cung cấp nông dân.

Điều 13. Máy bộ giúp việc của Quỹ cung ứng nông dân

1. Bộ máy giúp bài toán của Quỹ hỗ trợ nông dân có có:

a) những cán bộ của cơ quan Hội dân cày cùng cung cấp được phân công trực tiếp triển khai các chuyển động nghiệp vụ của Quỹ cung ứng nông dân;

b) fan lao hễ được Quỹ cung ứng nông dân tuyển chọn dụng dưới vẻ ngoài hợp đồng lao động.

2. Máy bộ giúp việc đảm nhận các các bước chuyên môn, nghiệp vụ; tham mưu, giúp việc cho Ban quản lý điều hành Quỹ hỗ trợ nông dân.

Chương IV

HOẠT ĐỘNG CỦA QUỸ HỖ TRỢ NÔNG DÂN

Mục 1. HOẠT ĐỘNG cho VAY

Điều 14. Đối tượng và đk cho vay

1. Đối tượng vay vốn của Quỹ cung ứng nông dân là hội viên Hội nông dân Việt Nam mong muốn vay vốn để cải cách và phát triển sản xuất, kinh doanh trong nghành nông nghiệp.

2. Điều kiện nhằm được vay vốn của Quỹ cung ứng nông dân:

a) khách hàng vay vốn phải thuộc đối tượng người tiêu dùng vay vốn theo quy định tại khoản 1 Điều này, có năng lực hành vi dân sự vừa đủ theo công cụ của pháp luật;

b) khách hàng vay vốn được Ủy ban nhân dân cấp cho xã xác thực đang trú ngụ ở địa phương địa điểm Quỹ cung ứng nông dân cho vay vốn ngân hàng tại thời điểm khuyến nghị vay vốn từ bỏ Quỹ cung cấp nông dân;

c) mục tiêu sử dụng vốn vay đúng theo pháp;

d) cách thực hiện vay vốn của công ty phải được tập phù hợp thành phương pháp chung của tập thể nhóm hội viên Hội nông dân cùng sản xuất, marketing một loại hình sản phẩm, trên thuộc một địa phận cấp xã. Phương án vay vốn ngân hàng của từng khách hàng và cách thực hiện chung của nhóm hội viên Hội nông dân được Quỹ hỗ trợ nông dân review là khả thi, có chức năng trả được nợ vay;

đ) Tại một thời điểm, một quý khách chỉ được vay vốn ngân hàng tại 01 phương pháp chung của tập thể nhóm hội viên Hội nông dân từ Quỹ cung ứng nông dân;

e) các thành viên trong và một hộ mái ấm gia đình không được tạo ra dư nợ vay trên Quỹ cung ứng nông dân vào cùng 1 thời điểm;

g) những điều kiện giải ngân cho vay khác quy định rõ ràng tại pháp luật nội bộ về cho vay vốn và làm chủ nợ của Quỹ hỗ trợ nông dân vày Hội đồng làm chủ Quỹ cung cấp nông dân các cấp ban hành theo khí cụ tại Nghị định này.

Xem thêm: Cách Dùng Viên Vệ Sinh Máy Giặt Thế Nào Là Đúng?

Điều 15. Thời hạn cho vay

1. Thời hạn mang đến vay đối với phương án của từng quý khách và cách thực hiện chung của tập thể nhóm hội viên Hội nông dân vn tại Quỹ cung ứng nông dân được khẳng định trên cơ sở kỹ năng thu hồi vốn, cân xứng với chu kỳ luân hồi sản xuất tởm doanh, kĩ năng trả nợ của người sử dụng nhưng buổi tối đa ko vượt quá 05 năm (không bao gồm thời gian gia hạn nợ).

2. Thời hạn cho vay ví dụ đối với phương án của từng quý khách hàng và giải pháp chung của tập thể nhóm hội viên Hội nông dân bởi Quỹ cung cấp nông dân coi xét, quyết định.

3. Tổng thời hạn gia hạn nợ buổi tối đa ko quá 1/2 thời gian giải ngân cho vay tại thích hợp đồng tín dụng thanh toán ký kết lần đầu.

Điều 16. Lãi suất giải ngân cho vay và đồng tiền cho vay

1. Lãi vay cho vay:

a) Lãi suất giải ngân cho vay của Quỹ cung cấp nông dân được xác định trong từng thời kỳ, theo nguyên tắc bảo đảm an toàn bù đắp đủ chi phí thống trị và các giá thành khác có tương quan đến chuyển động cho vay;

b) căn cứ nguyên tắc khẳng định lãi suất cho vay vốn quy định trên điểm a khoản này, Hội đồng thống trị quyết định mức lãi suất vay cho vay ví dụ của Quỹ cung cấp nông dân trong từng thời kỳ;

c) Đối với phương án vay vốn ngân hàng sử dụng nguồn chi phí nhận ủy thác có quy định về lãi suất cho vay khác với nguyên tắc tại Nghị định này thì thực hiện theo thỏa thuận đã cam kết kết với bên ủy thác.

2. Đồng tiền cho vay vốn và thu nợ là Đồng nước ta (VND).

Điều 17. đảm bảo an toàn tiền vay

1. Quỹ cung cấp nông dân và quý khách hàng vay vốn thỏa thuận biện pháp bảo vệ tiền vay cân xứng với phép tắc của pháp luật về biện pháp bảo đảm an toàn thực hiện nghĩa vụ và quy định khác bao gồm liên quan.

2. Hội đồng quản lý Quỹ hỗ trợ nông dân quy định cụ thể về những hình thức bảo đảm tiền vay cùng thẩm quyền quyết định đảm bảo tiền vay tại cơ chế nội bộ về cho vay và thống trị nợ của Quỹ cung cấp nông dân.

Điều 18. Thẩm quyền quyết định cho vay

1. Chủ tịch Quỹ cung cấp nông dân đưa ra quyết định cho vay so với phương án chung của tập thể nhóm hội viên Hội nông dân bao gồm mức vốn vay không quá 15% vốn chủ sở hữu của Quỹ cung cấp nông dân ghi trên báo cáo tài bao gồm năm hoặc báo cáo tài chính 06 tháng sớm nhất được Hội đồng làm chủ phê duyệt. Hội đồng quản lý quy định mức giải ngân cho vay tối đa ví dụ phân cung cấp cho Giám đốc đưa ra quyết định tại quy chế nội bộ về cho vay vốn và làm chủ nợ của Quỹ cung cấp nông dân.

2. Hội đồng quản lý Quỹ cung cấp nông dân quyết định cho vay đối với phương án chung của tập thể nhóm hội viên Hội nông dân tất cả mức vốn vay thừa thẩm quyền quyết định của người có quyền lực cao theo điều khoản tại khoản 1 Điều này, đảm bảo an toàn đáp ứng lao lý về giới hạn cho vay quy định trên Điều 19 Nghị định này.

Điều 19. Số lượng giới hạn cho vay

1. Dư nợ mang lại vay đối với một người tiêu dùng không được vượt quá 10% vốn chủ sở hữu của Quỹ hỗ trợ nông dàn ghi trên report tài chính năm hoặc report tài thiết yếu 06 tháng sớm nhất được Hội đồng cai quản phê duyệt.

2. Dư nợ mang đến vay so với một cách thực hiện chung của group hội viên Hội nông dân không vượt vượt 20% vốn chủ sở hữu của Quỹ hỗ trợ nông dân ghi trên báo cáo tài bao gồm năm hoặc báo cáo tài thiết yếu 06 tháng gần nhất được Hội đồng thống trị phê duyệt.

3. Hội đồng làm chủ Quỹ cung cấp nông dân trình Ban thường xuyên vụ Hội nông dân cùng cấp ra quyết định giới hạn đến vay so với từng quý khách hàng và giải pháp chung của group hội viên Hội nông dân quá giới hạn giải ngân cho vay quy định trên khoản 1, khoản 2 Điều này.

4. Đối với phương án vay vốn sử dụng nguồn chi phí nhận ủy thác bao gồm quy định về giới hạn giải ngân cho vay khác với phép tắc của Nghị định này thì triển khai theo thỏa thuận đã ký kết kết với bên ủy thác.

Điều 20. Tổ chức cơ cấu lại thời hạn trả nợ

Quỹ hỗ trợ nông dân xem xét, quyết định cơ cấu lại thời hạn trả nợ (bao có biện pháp kiểm soát và điều chỉnh kỳ hạn nợ và gia hạn nợ) trên cửa hàng đề nghị của người tiêu dùng vay vốn, khả năng tài chủ yếu của Quỹ hỗ trợ nông dân và tác dụng đánh giá của Quỹ cung cấp nông dân về khả năng trả nợ của chúng ta vay vốn, cố kỉnh thể:

1. Người sử dụng không có công dụng trả nợ đúng kỳ hạn nợ nơi bắt đầu và/hoặc lãi chi phí vay với được Quỹ cung ứng nông dân reviews là có chức năng trả không hề thiếu nợ cội và/hoặc lãi chi phí vay theo kỳ hạn trả nợ được điều chỉnh, thì Quỹ cung ứng nông dân coi xét, điều chỉnh kỳ hạn trả nợ cội và/hoặc lãi chi phí vay đó phù hợp với khả năng trả nợ của khách hàng hàng; thời hạn cho vay vốn không cố đổi.

2. Người sử dụng không có khả năng trả nợ đúng kỳ hạn nợ cội và/hoặc lãi chi phí vay đúng thời hạn cho vay đã thỏa thuận hợp tác và được Quỹ cung cấp nông dân review là có công dụng trả không hề thiếu nợ cội và/hoặc lãi chi phí vay trong một khoảng thời gian nhất định sau thời hạn mang đến vay, thì Quỹ cung ứng nông dân xem xét đến gia hạn nợ vay mượn với thời gian tương xứng với năng lực trả nợ của khách hàng, buổi tối đa ko quá 1/2 thời gian vay vốn ngân hàng tại vừa lòng đồng tín dụng thanh toán lần đầu sẽ ký.

3. Nội dung và thẩm quyền quyết định cơ cấu tổ chức lại thời hạn trả nợ theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ cung cấp nông dân và quy định nội cỗ về cho vay và làm chủ nợ của Quỹ cung ứng nông dân.

Điều 21. Phân nhiều loại nợ, trích lập và sử dụng dự trữ rủi ro đến vay

1. Quỹ hỗ trợ nông dân tiến hành phân loại nợ, trích lập dự phòng rủi ro đối với các khoản cho vay chịu khủng hoảng rủi ro và sử dụng dự trữ để xử lý khủng hoảng rủi ro cho vay theo biện pháp áp dụng đối với tổ chức tài chủ yếu vi mô, cân xứng với sệt thù hoạt động của Quỹ cung cấp nông dân theo phía dẫn của bộ Tài chính.

2. Đối với hầu hết khoản dìm ủy thác giải ngân cho vay mà Quỹ cung ứng nông dân ko chịu rủi ro thì không trích lập dự trữ rủi ro.

3. Về tối thiểu sau 05 năm, tính từ lúc ngày sử dụng dự phòng để xử lý khủng hoảng và sẽ thực hiện toàn bộ các giải pháp xử lý rủi ro để thu hồi nợ nhưng lại không thu hồi được nợ, căn cứ ý kiến đề nghị của Hội đồng xử lý rủi ro khủng hoảng của Quỹ cung ứng nông dân:

a) Đối với Quỹ cung ứng nông dân Trung ương: chủ tịch Hội đồng làm chủ quyết định xuất toán số tiền nợ đã gửi theo dõi ngoại bảng trên cơ sở phê phê duyệt của Ban thường xuyên vụ trung ương Hội nông dân nước ta sau khi báo cáo Thủ tướng cơ quan chỉ đạo của chính phủ xem xét, có chủ ý chỉ đạo;

b) Đối với Quỹ hỗ trợ nông dân cấp tỉnh: chủ tịch Hội đồng cai quản Quỹ hỗ trợ nông dân cung cấp tỉnh đưa ra quyết định xuất toán số tiền nợ đã chuyển theo dõi nước ngoài bảng trên cơ sở phê xem xét của Ban thường vụ Hội nông dân cấp cho tỉnh sau khi báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cung cấp tỉnh xem xét, có chủ ý chỉ đạo;

c) Đối cùng với Quỹ hỗ trợ nông dân cấp cho huyện: quản trị Hội đồng quản lý Quỹ hỗ trợ nông dân cung cấp huyện đưa ra quyết định xuất toán số tiền nợ đã gửi theo dõi ngoại bảng trên các đại lý phê chăm bẵm của Ban hay vụ Hội nông dân cấp cho huyện sau khi báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp cho huyện xem xét, có chủ kiến chỉ đạo.

4. địa thế căn cứ quy định trên khoản 1, khoản 2 cùng khoản 3 Điều này, Quỹ cung ứng nông dân xây dựng quy định xử lý khủng hoảng và trình Hội đồng quản lý Quỹ cung ứng nông dân ban hành sau lúc có chủ kiến chấp thuận của Ban hay vụ Hội nông dân cùng cấp. Quy định xử lý rủi ro bao gồm các câu chữ cơ bạn dạng sau: phương pháp xử lý đen thui ro; các trường hợp, biện pháp, thẩm quyền giải pháp xử lý rủi ro; hồ nước sơ, trình tự thủ tục xử lý rủi ro ro, sử dụng dự trữ rủi ro, chính sách thông tin, báo cáo và trách nhiệm của những cơ quan tương quan trong xử lý khủng hoảng rủi ro của Quỹ cung cấp nông dân.

Điều 22. Hội đồng cách xử lý rủi ro

1. Hội đồng quản lý Quỹ hỗ trợ nông dân trình Ban thường xuyên vụ Hội nông dân thuộc cấp thành lập và hoạt động Hội đồng xử trí rủi ro. Thành phần Hội đồng xử lý khủng hoảng bao gồm:

a) chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ hỗ trợ nông dân là quản trị Hội đồng xử trí rủi ro;

b) trưởng ban kiểm soát, Giám đốc, kế toán trưởng của Quỹ cung cấp nông dân;

c) tối thiểu 02 thành viên khác bởi Ban thường vụ Hội dân cày cùng cấp quyết định.

2. Trách nhiệm của Hội đồng cách xử lý rủi ro:

a) Định kỳ mặt hàng quý chăm chú việc đánh giá phân các loại nợ, trích lập cùng sử dụng dự trữ rủi ro do Giám đốc Quỹ cung ứng nông dân báo cáo;

b) quyết định về vấn đề sử dụng dự trữ để xử trí rủi ro;

c) quyết định phương án tịch thu nợ đối với các khoản nợ đã được sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro, trong những số ấy phải xác định rõ thời gian và phương án để tịch thu nợ;

d) theo dõi và quan sát tình hình thực hiện thu hồi nợ so với các số tiền nợ đã được sử dụng dự trữ để cách xử lý rủi ro;

đ) sẵn sàng thủ tục, hồ nước sơ để xuất toán những khoản nợ đã gửi theo dõi nước ngoài bảng để trình cấp bao gồm thẩm quyền coi xét, đưa ra quyết định theo cách thức tại khoản 3 Điều 21 Nghị định này;

e) xây đắp quy chế buổi giao lưu của Hội đồng xử lý rủi ro khủng hoảng trình quản trị Hội đồng cai quản Quỹ cung ứng nông dân cam kết ban hành.

Điều 23. Quy chế nội cỗ về mang đến vay, thống trị nợ, xử trí rủi ro

1. Ban thường vụ trung ương Hội nông dân Việt Nam phát hành Quy chế nội cỗ mẫu về mang đến vay, làm chủ nợ với xử lý rủi ro khủng hoảng áp dụng cho toàn thể hệ thống Quỹ cung cấp nông dân thuộc Hội nông dân Việt Nam.

2. Quy định nội cỗ mẫu về mang lại vay, cai quản nợ tối thiểu bao gồm các nội dung sau:

a) Điều kiện cho vay, giới hạn cho vay, thẩm quyền ra quyết định cho vay, lãi suất, hồ sơ, trình tự, thủ tục, tiến trình thẩm định, phê duyệt mang lại vay, làm chủ nợ vay;

b) Trách nhiệm, quyền hạn của những đơn vị, cá nhân trong câu hỏi thẩm định, phê duyệt mang lại vay, quản lý chất lượng tín dụng, thống trị tài sản bảo đảm (nếu có);

c) Quy trình, ngôn từ kiểm tra, kiểm soát và điều hành trước, trong và sau khi quyết định đến vay;

d) Biện pháp đảm bảo an toàn tiền vay, thẩm định và quản lý tài sản bảo đảm;

đ) Định giá tài sản bảo đảm, bao hàm nguyên tắc, định kỳ, phương pháp, quy trình và trọng trách của từng đối chọi vị, cá nhân có liên quan đến vấn đề định giá bán tài sản đảm bảo an toàn theo quy định của pháp luật;

e) những biện pháp thu hồi nợ;

g) chế độ thông tin, report về tình hình cho vay mượn và làm chủ nợ.

3. Quy định nội cỗ mẫu về xử lý rủi ro tối thiểu bao gồm các nội dung sau:

a) hình thức xử lý đen thui ro;

b) các trường hợp, phương án xử lý rủi ro ro;

c) Thẩm quyền xử lý rủi ro;

d) hồ nước sơ, trình tự thủ tục xử lý rủi ro ro;

đ) Sử dụng dự trữ rủi ro;

e) cơ chế thông tin, báo cáo và trách nhiệm của những cơ quan liên quan trong xử lý khủng hoảng rủi ro của Quỹ cung cấp nông dân.

Mục 2. HOẠT ĐỘNG NHẬN ỦY THÁC VÀ ỦY THÁC

Điều 24. Dấn ủy thác

1. Quỹ cung ứng nông dân được nhận ủy thác cai quản nguồn vốn cho vay vốn và thu hồi nợ từ giá thành nhà nước, từ những ngân hàng thiết yếu sách, từ Quỹ cung cấp nông dân cấp cho trên cùng từ những tổ chức, cá thể trong và bên cạnh nước; thừa nhận ủy thác thống trị nguồn vốn, buổi giao lưu của các Quỹ tài bao gồm nhà nước ngoài ngân sách khác gồm cùng đối tượng cung ứng tại địa phương.

2. Đồng tiền nhận ủy thác cho vay là Đồng nước ta (VND).

3. Việc nhận ủy thác của Quỹ hỗ trợ nông dân triển khai theo quyết định của cấp tất cả thẩm quyền hoặc vừa lòng đồng dìm ủy thác ký kết kết giữa Quỹ cung ứng nông dân cùng với tổ chức, cá thể ủy thác. Quyết định/hợp đồng nhấn ủy thác bao gồm các văn bản cơ bản sau đây:

a) Tên, địa chỉ, tư giải pháp pháp nhân, người thay mặt pháp phép tắc của bên ủy thác (nếu có) và bên nhận ủy thác;

b) mục tiêu ủy thác; nội dung ủy thác;

c) khoản đầu tư ủy thác; thời hạn ủy thác; chi tiêu ủy thác;

d) Đối tượng thụ hưởng; nhiệm vụ thẩm định cùng giám sát chuyển động ủy thác; bên chịu rủi ro tín dụng và trọng trách xử lý đen đủi ro;

đ) Quyền với nghĩa vụ của những bên; xử lý những trường hợp hoàn thành văn bản ủy thác trước thời hạn; điều khoản về xử lý phạm luật (nếu có);

e) các nội dung khác do các bên thỏa thuận cân xứng với điều khoản của pháp luật.

4. Quỹ cung cấp nông dân có trọng trách hạch toán, theo dõi riêng vốn dìm ủy thác và tài sản hình thành trường đoản cú vốn dấn ủy thác (nếu có) với nguồn vốn vận động và gia sản của Quỹ cung cấp nông dân. Chuyển động nhận ủy thác của Quỹ cung cấp nông dân phải bảo đảm an toàn không ảnh hưởng đến các hoạt động khác theo chức năng, trách nhiệm của Quỹ cung cấp nông dân.

5. Ban hay vụ trung ương Hội dân cày Việt Nam ban hành quy chế mẫu nhận ủy thác mang lại vay vận dụng cho toàn khối hệ thống Quỹ cung cấp nông dân những cấp, trên các đại lý đó, Quỹ cung ứng nông dân những cấp ban hành quy chế thừa nhận ủy thác cụ thể quy định cụ thể phạm vi, đối tượng, thẩm quyền, trách nhiệm của từng cấp trong quản lý vốn dìm ủy thác cho vay và các nội dung không giống theo giải pháp tại Nghị định này và quy định có liên quan.

Điều 25. Ủy thác

1. Quỹ cung cấp nông dân cung cấp trên được ủy thác mang lại Quỹ cung cấp nông dân cung cấp dưới thực hiện một vài nhiệm vụ trong các bước cho vay mượn nhằm bức tốc hiệu quả cai quản vốn vay, tiết kiệm chi phí chi phí.

2. Quỹ cung ứng nông dân dìm ủy thác được trả chi phí dịch vụ ủy thác theo mức thỏa thuận tại văn bạn dạng ủy thác đã ký giữa các bên.

3. Ban thường xuyên vụ tw Hội nông dân Việt Nam phát hành Quy chế mẫu mã ủy thác mang lại vay vận dụng cho toàn khối hệ thống Quỹ cung ứng nông dân những cấp, trên đại lý đó, Quỹ hỗ trợ nông dân những cấp ban hành quy chế ủy thác rõ ràng quy định cụ thể phạm vi, đối tượng, thẩm quyền, nhiệm vụ của từng cung cấp trong cai quản vốn ủy thác cho vay và các nội dung khác theo mức sử dụng tại Nghị định này và lao lý có liên quan.

Chương V

CHẾ ĐỘ TÀI CHÍNH, KẾ TOÁN, KIỂM TOÁN VÀ GIÁM SÁT, ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA QUỸ HỖ TRỢ NÔNG DÂN

Điều 26. Chính sách tài chính, kế toán và kiểm toán

1. Quỹ cung cấp nông dân thực hiện chính sách tài chính, kế toán, chế độ báo cáo theo hình thức tại Nghị định này cùng hướng dẫn của cục Tài chính.

2. Năm tài chủ yếu của Quỹ cung ứng nông dân từ ngày 01 mon 01 mang lại ngày 31 tháng 12 hằng năm.

3. Report tài bao gồm năm của Quỹ cung ứng nông dân cần được truy thuế kiểm toán bởi một đội nhóm chức kiểm toán hòa bình hoặc kiểm toán nhà nước theo khí cụ của quy định hiện hành.

Điều 27. Lập chiến lược tài chính hằng năm mang đến Quỹ cung ứng nông dân

1. Quỹ cung ứng nông dân có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch tài chủ yếu năm, kế hoạch thu nhập, bỏ ra phí, kế hoạch mua sắm tài sản thắt chặt và cố định (nếu có) nhằm trình Hội đồng cai quản Quỹ hỗ trợ nông dân quyết định sau thời điểm có chủ kiến phê thông qua của Ban hay vụ Hội nông dân cùng cấp.

2. Các bước phê ưng chuẩn và phát hành kế hoạch tài chủ yếu năm như sau:

a) trước ngày 31 mon 12 hằng năm, người có quyền lực cao Quỹ cung cấp nông dân report Hội đồng làm chủ Quỹ cung ứng nông dân coi xét, phê duyệt planer tài thiết yếu năm kế hoạch để report Ban thường vụ Hội nông dân thuộc cấp;

b) trước ngày 30 tháng 3 năm kế hoạch, Ban thường xuyên vụ Hội dân cày cùng cung cấp xem xét, phê duyệt planer tài chủ yếu năm làm căn cứ để Quỹ cung ứng nông dân triển khai, thực hiện.

Điều 28. Nguyên tắc thống trị tài chính

1. Quỹ cung ứng nông dân tự nhà về tài chính; gồm nguồn thu, nhiệm vụ chi không trùng với mối cung cấp thu, trọng trách chi của giá cả nhà nước; tự chịu trách nhiệm trong việc triển khai các nhiệm vụ được giao; triển khai các nhiệm vụ và các cam kết của mình theo phép tắc của pháp luật.

2. Quỹ hỗ trợ nông dân thực hiện công khai minh bạch tài thiết yếu theo dụng cụ của lao lý về giá thành nhà nước và pháp luật có liên quan. Chủ tịch Hội đồng thống trị Quỹ hỗ trợ nông dân chịu trách nhiệm về tính chủ yếu xác, chân thực của report tài chính, thống kê và bài toán thực hiện công khai tài chính.

Điều 29. Nguồn vốn hoạt động của Quỹ cung ứng nông dân

1. Vốn công ty sở hữu:

a) Vốn điều lệ do giá cả nhà nước cấp;

b) Quỹ chi tiêu phát triển, Quỹ dự phòng tài chính;

c) Vốn ra đời từ những khoản tài trợ, viện trợ không trả lại của các tổ chức, cá nhân trong và quanh đó nước;

d) các khoản chênh lệch do reviews lại tài sản;

đ) Chênh lệch thu bỏ ra chưa phân phối, lỗ lũy kế chưa xử lý;

e) Vốn khác thuộc về của Quỹ cung ứng nông dân.

2. Những nguồn vốn phù hợp pháp không giống theo pháp luật của pháp luật.

3. Vốn nhận ủy thác theo lý lẽ tại Điều 24 Nghị định này sẽ không thuộc vốn hoạt động vui chơi của Quỹ cung ứng nông dân cùng được hạch toán, quản ngại lý tách bạch cùng với vốn hoạt động của Quỹ cung ứng nông dân.

Điều 30. Vốn điều lệ

1. Vốn điều lệ của Quỹ cung ứng nông dân trung ương được cấp từ nguồn chi chi tiêu phát triển của giá thành trung ương. Trung ương Hội nông dân vn trình Thủ tướng chủ yếu phủ ra quyết định mức vốn điều lệ của Quỹ hỗ trợ nông dân tw trong từng thời kỳ sau khi có chủ ý thống nhất với cỗ Tài chính và bộ Kế hoạch cùng Đầu tư.

2. Vốn điều lệ của Quỹ cung cấp nông dân cấp tỉnh được cung cấp từ mối cung cấp chi chi tiêu phát triển của ngân sách địa phương. Hội Nông dân cấp cho tỉnh trình Ủy ban nhân dân cung cấp tỉnh báo cáo Hội đồng nhân dân cung cấp tỉnh quyết định mức vốn điều lệ của Quỹ cung cấp nông dân trong từng thời kỳ sau thời điểm có chủ kiến thống độc nhất vô nhị với Sở Tài bao gồm và Sở kế hoạch và Đầu tư.

3. Vốn điều lệ của Quỹ cung ứng nông dân cấp cho huyện được cấp từ mối cung cấp chi đầu tư chi tiêu phát triển của túi tiền địa phương. Hội nông dân cấp cho huyện trình Ủy ban nhân dân cung cấp huyện report Hội đồng nhân dân cấp huyện đưa ra quyết định mức vốn điều lệ của Quỹ hỗ trợ nông dân vào từng thời kỳ. Trường vừa lòng không tổ chức Hội đồng nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp cho huyện đưa ra quyết định mức vốn điều lệ của Quỹ cung ứng nông dân cấp cho huyện sau thời điểm có ý kiến thống tuyệt nhất với chống Tài chính, planer và Đầu tư.

4. Hội đồng quản lý Quỹ hỗ trợ nông dân kiến tạo nhu cầu cung ứng vốn điều lệ từ chi phí nhà nước gửi Ban thường vụ Hội dân cày cùng cung cấp phê duyệt, tổng hợp với dự toán chi phí nhà nước từng năm của Hội nông dân cùng cấp, trình cấp gồm thẩm quyền chu đáo phê thông qua theo nguyên tắc của Luật chi phí nhà nước, cơ chế Đầu bốn công và pháp luật hiện hành.

Điều 31. Chế độ quản lý, thực hiện vốn và gia tài của Quỹ hỗ trợ nông dân

1. Vấn đề quản lý, sử dụng vốn của Quỹ hỗ trợ nông dân phải bảo đảm an toàn an toàn, đúng mục đích, hiệu quả đề tiến hành các trách nhiệm của Quỹ hỗ trợ nông dân theo qui định tại Nghị định này.

2. Đối với thống trị và sử dụng nguồn vốn tạm thời đàng hoàng rỗi: