Dùng mảng một chiều để tàng trữ một lớp học tất cả N sinh viên. Hiểu được mỗi sinh viên bao hàm các tin tức sau: tên (chuỗi ký kết tự), Mã số sinh viên (chuỗi ký kết tự), Điểm trung bình. Hãy viết hàm thực hiện các yêu ước sau:a.In danh sách sinh viên ra màn hìnhb.Liệt kê những sinh viên tất cả điểm trung bình tối đa trong lớp học.c.Cho biết số sinh viên gồm điểm vừa phải >=5. Nếu không tồn tại thì thông tin không có.d.Tìm một sinh viên mang tên X trong lớp học (X nhập từ bàn phím)e.Xoá một sinh viên có mã số đến trước vào lớp học. Nếu không tồn tại thì thông báo không có.f.Sắp xếp danh sách sinh viên tăng theo điểm trung bình bằng thuật toán thu xếp mà các bạn đã học (Selection Sort, Interchange Sort, Binary Sort)g.Chèn một sinh viên vào lớp học, biết ràng sau thời điểm chèn list sinh viên vẫn tăng ngày một nhiều theo điểm trung bình.

Bạn đang xem: Nhap danh sách sinh viên trong c


#include #include #include #include struct sv char ten<20>; char MSSV<10>; int dtb;;struct NODE sv info; struct NODE* next;;struct LIST NODE *head; NODE *tail;;NODE* Create
Node (sv x) NODE *p; p=new NODE; if(p==NULL) exit(1); p->info=x; p->next=NULL; return p;void Create
List (LIST &L) L.head=L.tail=NULL;void input (sv &x) printf("
Nhap MSSV: "); fflush(stdin); gets(x.MSSV); printf("
Nhap ten: "); fflush(stdin); gets(x.ten); printf("
Nhap dtb: "); scanf("%d", &x.dtb);void Add
Last (LIST &L, NODE *p) if(L.head==NULL) L.head=L.tail=p; else L.tail->next=p; L.tail=p; void nhap (LIST &L) sv x; char kt; printf("
Nhan phim bat ki de tiep tuc nhap."); printf("
Nhan 0 de dung nhap."); vì kt=getch(); if(kt=="0") break; input(x); NODE *p=Create
Node(x); Add
Last(L,p); while (1);void output đầu ra (sv x) printf(" %s %s %d",x.MSSV,x.ten,x.dtb);void xuat (LIST L) NODE *p; p=L.head; while(p!=NULL) output(p->info); p=p->next; void maxdtb (LIST L) NODE *p,*max; int dem; p=L.head; max=p; while (p!=NULL) if(p->info.dtb>max->info.dtb) max=p; dem=0; if(p->info.dtb==max->info.dtb) max=p; dem++; p=p->next; printf("
SV co dtb cao nhat la: "); if(dem==0) output(max->info); else NODE *q=L.head; while (q!=NULL) if(q->info.dtb==max->info.dtb) output(q->info); q=q->next; void thongkedtb (LIST L) NODE *p; int dem=0; p=L.head; while (p!=NULL) if(p->info.dtb>=5) dem++; p=p->next; if(dem==0) printf("
Ko teo sv co dtb>=5."); else printf("
Co %d sv teo dtb >=5.",dem);void tim (LIST L) NODE *p; int dem=0; char k<20>; printf("
Nhap ten sv can tim: "); fflush(stdin); gets(k); p=L.head; while (p!=NULL) if(strcmp(k,p->info.ten)==0) dem++; p=p->next; if(dem!=0) printf("
Tim thế sv: "); output(p->info); else printf("
Ko tim thay.");void xoa (LIST &L) NODE *p, *q; char a<10>; p=L.head; q=NULL; printf("
Nhap MSSV can xoa: "); fflush(stdin); gets(a); while (p!=NULL) if(strcmp(a, p->info.MSSV)==0) break; else printf("
Ko teo sv can xoa."); q=p; p=p->next; if(q!=NULL) if(p!=NULL) q->next=p->next; delete (p); if(p==L.tail) L.tail=q; delete(p); else L.head=p->next; delete(p); if(L.head==NULL) L.tail=NULL; void selectionsort (LIST &L) NODE *p,*q,*min; p=L.head; sv temp; while (p!=L.tail) min=p; q=p->next; while (q!=NULL) if(q->info.dtbinfo.dtb) min=q; q=q->next; temp=p->info; p->info=min->info; min->info=temp; p=p->next; void menu() danh sách L; NODE *p,*q,*moi; sv x; char chon; Create
List(L); vị printf("
MENU"); printf(" 1. Nhap ds"); printf(" 2. In ds"); printf(" 3. Ds sv co dtb cao nhat"); printf(" 4. Ds sv co dtb >=5"); printf(" 5. Tim sv"); printf(" 6. Xoa sv"); printf(" 7. Sap xep ds"); printf(" 8. Chen sv"); printf("
Nhap 0 de thoat"); chon=getch(); switch(chon) case "1": nhap(L); break; case "2": xuat(L); break; case "3": maxdtb(L); break; case "4": thongkedtb(L); break; case "5": tim(L); break; case "6": xoa(L); printf("
Ds sau thời điểm xoa: "); xuat(L); break; case "7": selectionsort(L);printf("
Ds sau thời điểm sap xep: "); xuat(L); break; case "8": sv them; printf("
Nhap thong tin sv can them: "); input(them); NODE *t= Create
Node(them); Add
Last(L,t); selectionsort(L); printf("
Ds sau khi them :"); xuat(L); break; case "0": exit(1); default: printf("
Nhap lai."); while (chon!="0");int main() while(1) menu(); getch();
Đề cương
Đề thi
Các môn Đại cương
Các môn chuyên ngành
Các môn quản ngại trị
Các môn chuyên ngành Marketing
Các môn năng lực mềm
Chuyện bên lề
Series tự học
Đại cưng cửng chân kinh
Hệ thống thông tin kế toán – kế toán – Kiểm toán
Tài bao gồm – Ngân hàng
Hệ thống tin tức quản lýThương mại
Marketing
We Can
Kết nối học thức thanh niên

Cấu trúc dữ liệu và giải thuật
Widget Chân
Cấu trúc tài liệu và giải thuật
Widget Chân
Hệ thống thông tin quản lýWidget Chân
Series từ bỏ học
Widget Chân
Đại cương cứng chân kinh

Đề bài: xây đắp chương trình thống trị sinh viên bằng danh sách links đơn, bao gồm các thông tin: Mã số sv (MSSV), Họ và tên (Ho
Ten), Điểm trung bình (DTB).


Yêu cầu:

Nhập, xuất list sinh viên.Tìm kiếm sinh viên theo MSSV.Thêm sinh viên vào list đã sắp đến xếp.Xóa sinh viên khỏi list theo MSSV.Sắp xếp list sinh viên (Solection Sort, Interchange Sort, Bubble)
Bài viết bắt đầu nhất
Top nội dung bài viết hay
Nhận xét sát nhất
*
Nguyễn Trọng Đức vào <ĐỀ THI> – NGUYÊN LÝ THẨ…
*
Nguyễn Trọng Đức trong <ĐỀ THI> – NGUYÊN LÝ THẨ…
*
Diễm trong <ĐỀ THI> – NGUYÊN LÝ THẨ…
*
Hihi vào <Đề thi> – Toán tránh rạc
*
lthithuthao trong – BÀI TẬP LOGIC…
Nếu thấy hay cho 1 like!

*

Tôi – Nguyễn Hoàng Phú Lợi là Founder câu lạc bộ học thuật liên kết Trẻ cùng website chia sẻ kiến thức này.

Xem thêm: Cách Tạo Bảng Sinh Viên Trong Sql 1: Tạo Cơ Sở Dữ Liệu Và Các Bảng

Đối cùng với tôi, làm việc nhóm là phương pháp học tập đặc biệt nhất.

Blog này là địa điểm tôi và những người dân bạn vào CLB liên kết Trẻ chia sẻ kiến thức, tay nghề tích lũy được trong suốt quá trình học tập trên trường Đại học Tài chủ yếu – Marketing.