�>��7;����6������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������bjbj��;�}�}��������IIIII����>>>>q>�~��������

Bạn đang xem: To trình xin giải thể chi đoàn thanh niên

BBBBBB"���B!I��"���BII��9c�I�I�
�����������>�,y0�>�">>I�������BB����������������������������������������������������������������������������>��������� :M�u 14 - �n � ngh� gi�i th� h�iC�NG H�A X� H�I CH� NGH(A VI�T NAM�c l�p  T� do  H�nh ph�c�N � NGH� Gi�i th� H�i & (1)& K�nh g�i: ...(2)...Theo quy �nh c�a Ngh� �nh s� 45/2010/N-CP ng�y 21 th�ng 4 nm 2010 c�a Ch�nh ph� quy �nh v� t� ch�c, ho�t �ng v� qu�n l� h�i v� Ngh� �nh s� 33/2012/N-CP ng�y 13 th�ng 4 nm 2012 c�a Ch�nh ph� s�a �i, b� sung m�t s� i�u c�a Ngh� �nh s� 45/2010/N-CP; H�i & (1)& � th�ng qua ᴠi�c gi�i th� nh� sau:1. L� do gi�i th� h�i& & & & & & (3)& & & & & & & & & & & & & & & & 2. H� s� g�m:& & & & & & .(4)& & & & & & & & & & & & & & & & & - C�c t�i li�u c� li�n quan (n�u c�).Th�ng tin li�n h�:H� v� t�n: & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & ..�a ch�: & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & ..S� i�n tho�i: & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & ..H�i ...(1)... � ngh� ...(2)... хem x�t, quy�D�������� � � �24��ϸ��y�ye
T�y
Ry74hTh� K5�6�CJOJQJ\�>�^Ja
Jm
Hs
HU h� Kh� KCJOJQJ^Ja
J&h� Kh� K5�CJOJQJ\�^Ja
J(hTh� KCJOJQJ^Ja
Jm
Hs
H.hTh� K5�CJOJQJ\�^Ja
Jm
Hs
H"hTh� K5�CJ\�a
Jm

Xem thêm: Báo Thanh Niên Học Sinh Đánh Nhau Trong Nhà Vệ Sinh, Học Sinh Đánh Nhau

Hs
H,jhTh� KCJUa
Jm
Hn
Hs
Hu"hTh� K5�CJ\�a
Jm
Hѕ
HhTh� K5�CJa
Jm
Hs
HhTh� KCJa
Jm
Hs
HD����.� � B � � N�.2H������������������$d����3�\`�?�/�<���G��\�!�-�Rk.�s�Ի�..���a濭?��PK!�֧��6 _rels/.rels���j�0 ���}Q��%v/��C/�}�(h"���O�������=������ ����C?�h�v=��Ʌ��%�����/�y
H*��